อีเมล์
รหัสผ่าน

ข้อมูลทางเทคนิคของโปรแกรมทุกเวอร์ชั่น

 • เป็น Web-based Application ทำงานผ่านทางโปรแกรม web browser ได้เกือบทุกโปรแกรม โดยเฉพาะ Internet Explorer v7, Firefox v3 และ GoogleChrome สามารถติดตั้งได้ทั้งบนระบบ Window และ Linux ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ในการจัดหา Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 • โปรแกรมเขียนด้วย ภาษา PhP ร่วมกับภาษา JavaScript, Ajax ทำให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาสูงมาก สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโปรแกรมใหญ่ๆ
 • โปรแกรมถูกพัฒนาบนฐานข้อมูล My SQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในระบบ Open Source สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลได้สูงเทียบเท่ากับฐานข้อมูล SQL อื่น ๆ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถ ปรับไปใช้กับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น Microsoft Access, Microsoft SQL ฯลฯ (ออฟชั่น)
 • โปรแกรม 1 license อนุญาตให้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่อง (ติดตั้งกี่ครั้งก็ได้) และสามารถติดตั้งเป็น Server สำหรับการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันผ่านทางระบบเครือข่ายได้โดยไม่จำกัดจำนวน user โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และสามารถติดตั้งผ่านระบบ web hosting เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบได้จากทาง Internet
 • โปรแกรมได้รับการพัฒนาคุณสมบัติในเรื่อง Security ในหลายระดับ โดย user ในระดับ Admin สามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรเฉพาะคน การเข้าถึงเฉพาะหน้า และรวมทั้งการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่บันทึกแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของร้านจะปลอดภัยและเป็นความลับ
 • โปรแกรมได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องฝึกอบรมมาก และมีระบบการทำงานที่เป็น User – friendly มีระบบ Help เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะหน้าหรือเฉพาะเรื่อง

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่นต่างๆ

 1. โปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่นมาตรฐาน (v3.1.1) เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุด โดยได้รวบรวมเอาความต้องการของลูกค้าในการบริหารธุรกิจร้านทองที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นมาตรฐานประกอบด้วยโมดูล ต่างๆ ได้แก่ ระบบขายทองใหม่หน้าร้าน ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนทองกับร้านค้าส่ง ระบบซื้อขายทองเก่าหน้าร้าน ระบบจำนำหรือขายฝาก ระบบฐานข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า ระบบฐานข้อมูลราคาทอง ระบบบัญชีร้าน และโมดูลประกอบอื่นๆ ได้แก่ ระบบบริหารพนักงานและผู้ใช้งาน ระบบความปลอดภัยของข้อมูล และระบบปรับแต่งโปรแกรม นอกจากนั้นในเวอร์ชั่นนี้ยังได้เน้นในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถทำรายการต่างๆ ได้โดยผ่านทางหน้าจอเดียว สามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการ เป็นต้น
 2. โปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่น 312 เป็นโปรแกรมที่ปรับปรุงจากโปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่น 3.1.1 โดยการปรับปรุงเน้นที่การปรับส่วนต่างๆ ให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การปรับให้ลูกค้าสามารถใช้รหัสสินค้าชุดเดียวกันอ้างอิงสำหรับการซื้อขายทองใหม่ ซื้อขายทองเก่า (รวมถึงทองแท่ง) ซื้อขายทอง 90 และสินค้าอื่นๆ และสำหรับระบบงานขายฝากด้วย รวมทั้งปรับระบบการสร้างบัญชีสินค้าให้อ้างอิงน้ำหนักเป็นหลัก (เฉพาะสินค้าที่มีการกำหนดน้ำหนัก) ทำให้สะดวกต่อการทำธุรกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น โปรแกรมเวอร์ชั่น 3.1.2 ยังคงขายราคาเดียวกับโปรแกรมเวอร์ชั่น 3.1.1
 3. โปรแกรมบริหารงานธุรกิจขายฝากทองคำ (v3.2.1) เป็นโปรแกรมที่แยกส่วนเฉพาะระบบขายฝากจากโปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่นมาตรฐาน เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจขายฝากหรือจำนำเพียงอย่างเดียวก่อน ลูกค้าสามารถเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานได้เมื่อต้องการโดยที่ยังสามารถเชื่อมต่อการใช้งานฐานข้อมูลและระบบต่างๆ ได้ โปรแกรมบริหารงานธุรกิจขายฝากทองคำ (v3.2.1) 1 license ราคา 5,000 บาท
 4. โปรแกรมบริหารงานธุรกิจขายปลีกทองคำ เวอร์ชั่นซื้อขายทองใหม่ (v3.3) เป็นโปรแกรมที่แยกส่วนเฉพาะระบบซื้อขายทองใหม่และทองเก่าหน้าร้าน เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเริ่มใช้งานระบบจากการซื้อขายทองใหม่และทองเก่าเท่านั้น โปรแกรมประกอบด้วยโมดูลต่างๆ เช่นเดียวกับเวอร์ชั่นมาตราฐานยกเว้นในส่วนของโมดูลระบบขายฝาก โปรแกรมจำนวน 1 license ราคา 6,000 บาท
 5. โปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่น server-clients เป็นโปแกรมที่ได้รับการออกแบบสำหรับเจ้าของกิจการร้านทองที่มีหลายสาขาและต้องการที่จะบริหารธุรกิจของตนแบบครบวงจร โดยโปรแกรมประกอบด้วยส่วนของระบบแม่ข่าย (server) ซึ่งสามารถติดตั้งอยู่บนเวปโฮสติ้งที่สามารถเข้าถึงจากระบบ Internet หรือติดตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือบ้านของเจ้าของกิจการ (แต่ต้องเชื่อมต่อกับระบบ Internet ได้ และมี fix ip address) และระบบลูกข่ายที่ติดตั้งตามร้านสาขา ระบบลูกข่ายสามารถทำงานได้อิสระจากกัน และเครื่องลูกข่ายจะส่งข้อมูลธุรกรรมของร้านให้แก่ระบบแม่ข่ายเป็นระยะๆ และระบบลูกข่ายจะทำหน้าที่หลักในการซื้อขายหน้าร้านเท่านั้นโดยในส่วนของระบบแม่ข่ายจะทำหน้าที่ในการซื้อขายทองกับร้านค้าส่งและทำการโอนสินค้าให้แก่ร้านสาขาอีกทอดหนึ่ง ทำให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมระบบสต๊อคสินค้าและเข้าถึงรายละเอียดของธุรกรรมของร้านสาขาได้อย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ประกอบด้วย
  • ค่าโปรแกรมบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่น server (v3.4) 1 license ราคา 25,000 บาท (ใช้ license เดียว)
  • ค่าโปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าปลีกทองคำ เวอร์ชั่น client (v3.5) ราคา 11,000 บาท ต่อ 1 license (1 license ใช้ได้กับ 1 ร้านสาขาเท่านั้น หากต้องการใช้กับหลายสาขาก็ต้องซื้อทุกสาขา)
  • ค่าบริการ web hosting (พื้นที่ 3 กิกาไบด์ ไม่จำกัดการใช้งาน) ราคา 3,500 บาท ต่อปี (แถมโดเมนเนมฟรี)
  • ค่าบริการดูแลระบบ ราคา 2,500 บาท ต่อปี (เฉพาะสำหรับ server ในกรณีที่ติดตั้งกับโฮสติ้งของเรา) - พิเศษ แถมฟรีในปีแรก
 6. โปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าส่งทองคำ เวอร์ชั่น 3.6 เป็นโปแกรมที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจค้าส่งทองคำ ซึ่งประกอบด้วยโมดูลต่างๆ รวม 5 โมดูล คือ โมดูลข้อมูลราคาทอง โมดูลบัญชีกิจการ โมดูลสต๊อคสินค้า โมดูลค้าส่ง และ โมดูล Admin โดยในส่วนโมดูลค้าส่งประกอบด้วยบัญชีร้านค้าปลีก บัญชีธุรกรรมร้านค้าปลีก (ระบบซื้อทองเก่า ระบบขายทองใหม่ และระบบแลกเปลี่ยนคืนทอง) บัญชีสรุปธุรกรรม บัญชีโรงงาน และ บัญชีธุรกรรมโรงงาน (ขายทองเก่าให้โรงงาน ซื้อทองใหม่จากโรงงาน และระบบแลกเปลี่ยนคืนทองกับโรงงาน) และ ในส่วนของโมดูลสต๊อคสินค้า ประกอบด้วย บัญชีสต๊อคทองใหม่ บัญชีสต๊อคทองหลอม ส่วนโมดูลอื่นๆ เหมือนกับเวอร์ชั่น 3.1 โปรแกรม จำนวน 1 license ราคา 30,000 บาท
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |